Všeobecné obchodní podmínky

 1. OBECNÁ   USTANOVENÍ 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen \"Podmínky\") platí pro prodej produktů a služeb prodávající:

Jana Barrera
IČ: 06792898
DIČ: nejsem plátce DPH
S místem podnikání: Arnoštovice 40, 257 89  Heřmaničky
Zapsaný v živnostenském rejstříku

Kontaktní telefon: +420 603 755 515
Adresa pro doručování elektronické pošty: jana@janabarrera.cz

Uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího www.janabarrera.cz.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále také „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je nakupující osoba osobou právnickou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.  Odchylky od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.6. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.janabarrera.cz.

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. Prodávající není plátcem DPH,  uvedená cena je tedy konečná. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat“, nebo „Objednat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Ve zvláštních případech je možné vytvoření objednávky na základě telefonické poptávky.

2.8. Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.9. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 1. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

3.1. Objednávka uskutečněná na stránkách www.janabarrera.cz bude přijata do 24 hodin od jejího podání a o jejím přijetí bude kupujícímu zaslán potvrzující e-mail. O expedici zboží bude kupující neprodleně informován spolu s číslem zásilky, pod kterým ji může kupující sledovat. V případě, že z nějakého důvodu není možné objednávku odeslat,  bude o této skutečnosti kupující neprodleně informován.

 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena zboží včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. Prodávající není plátcem DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Zákazník je povinen s cenou zboží zaplatit i náklady spojené s jejím balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající  NENÍ plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.4. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně na účet zvolený v prodejním formuláři, případně dobírkou, pokud je tak uvedeno v možnostech platby.

3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti THEPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti THEPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

 1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro,
 2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další,
 3. bankovním převodem na základě faktury,
 4. dobírkou prostřednictvím České pošty.

3.6. Platba je jednorázová

3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Splatnost kupní ceny je uvedená na vystavené faktuře.

 1. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Objednané zboží prodávající dodává a doručuje prostřednictvím České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-5 pracovních dnů od obdržení objednávky. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

4.2. Při převzetí zásilky překontrolujte její obsah a v případě poškození okamžitě informujte doručovatele. Poškozenou zásilku nepřebírejte a reklamaci uplatněte na pobočce pošty nebo u doručovatele. Na zásilky poškozené při přepravě nemůže být uplatněna reklamace u prodávajícího, nýbrž u České pošty.

 1. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

5.1. Zrušení objednávky zákazníkem

Zákazník má právo zrušit svou objednávku do 12 hodin od objednání bez udání důvodu. Může tak učinit telefonicky, nebo e-mailem. Při rušení objednávky je nutné uvést číslo objednávky, jméno a e-mail pro identifikaci objednávky.

5.2. Zrušení objednávky prodávajícím

Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, že je zboží vyprodané, v případě chybně uvedené ceny produktu nebo v případě chyby aplikace.

V případě zrušení objednávky prodávajícím bude o této skutečnosti kupující bezprostředně informován.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce.

Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je třeba dodržet následujících podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (kupující vyplní tento formulář a a pošle jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 
  2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
  4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
  8. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 • Odešle formulář emailem na adresu jana@janabarrera.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Fyzické produkty doručí zpět na vlastní náklady na adresu Jana Barrera, Arnoštovice 40, 257 89  Heřmaničky a to nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy - nákupu zboží.
 • Vrácené zboží, které bude odesláno v rámci odstoupení od smlouvy, je třeba vracet v původním neporušeném obalu, zboží nesmí nést známky použití. Nesmí být nepoškozené a musí být kompletní včetně kopie dokladu o koupi a veškeré přiložené dokumentace a návodu k použití.
 • Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato.
 • Prodávající posoudí, zda je zboží kompletní, bez vady a nepoužité a pokud uzná, že byly dodrženy podmínky odstoupení od smlouvy, bude kupujícímu zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení zboží spolu s formulářem s odstoupením od smlouvy.
 • V případě, že je kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

 1. VÝMĚNA ZBOŽÍ

 

Pokud bezprostředně po obdržení zásilky kupující zjistí, že omylem objednal jinou velikost, než byla požadována a okamžitě o tom informuje prodávajícího, může být po předchozí dohodě toto nerozbalené a nepoškozené zboží vyměněno za jiný kus. Náklady spojené s výměnou hradí kupující.

 

 1. NEVYZVEDNUTÉ ZÁSILKY A SMLUVNÍ POKUTA

Každá objednávka je dle občanského zákoníku § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb závazná v souladu s obchodními podmínkami. 

V případě, že kupující svou objednanou zásilku nezaplatí, případně si expedovanou zásilku na dobírku nevyzvedne, bude od něj požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek, neboli smluvní pokuta, ve výši 1.250,- Kč.

Odesláním objednávky souhlasí kupující s obchodními podmínkami i s výše uvedenou smluvní pokutou. Veškeré nesplacené pohledávky a neuhrazené smluvní pokuty, budou předány vymáhající společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Úložní doba zásilky je 7 dní! Za opakované zaslání zboží účtujeme plnou výši poštovného.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE a ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu (zákazníkovi), že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

8.3. Vadné plnění  uplatňuje zákazník okamžitě po převzetí zboží a bez zbytečného odkladu u prodávajícího. Za poškození způsobená přepravcem prodávající neodpovídá a taková poškození je třeba řešit s přepravcem (Česká pošta).

 8.4. Pro reklamaci kontaktujte prodávajícího emailem na adrese jana@janabarrera.cz. Součástí reklamace musí být dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem.

8.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití, nešetrným zacházením nebo nesprávným použitím výrobku.

Postup při reklamaci:

 1. Informujte prodávajícího o reklamaci telefonicky (tel.: 603755515), e-mailem (info@janabarrera.cz), nebo písemně (STRIBRNE KOJENI.CZ, Jana Barrera, Arnoštovice 40, 257 89 Heřmaničky).
 2. Zboží zašlete jako doporučený balíček na adresu výrobce (viz výše).
 3. Uveďte důvod reklamace, adresu a telefonní číslo.
 4. Přiložte doklad o koupi reklamovaného zboží.
 5. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Výrobce zboží Jana Barrera se tímto zříká jakékoli odpovědnosti za přesnost informací.

Veškeré informace uvedené na webu vychází z osobních zkušeností a jinde uvedených informací. Jejich interpretace může být neúplná a nepřesná a proto prodejce nenese odpovědnost za rozhodnutí, ani akci založenou na těchto doporučeních.

Výrobce zboží nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím podaných informací. 

Kupující je považován za člověka svéprávného a plně odpovědného za své jednání, chování a své rozhodování. Případný úspěch závisí nejen na znalostech, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako jsou osobní dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, osobní situace, zdravotní stav apod.

Autorka nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím podaných informací. 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete je prodávající Janě Barrera. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2. Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, zda a jaké osobní údaje mám o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím.Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na jana@janabarrera.cz, kde Vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. 

10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

10.4. Možnost odhlášení

Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

10.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Jany  Barrera, IČ: 06792898,S místem podnikání: Arnoštovice 40, 257 89  Heřmaničky, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

10.6. Cookies

Na stránce www.janabarrera.cz se používají cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ a ÚČINNOST

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

 1. Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
 2. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).
 3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz . Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://janabarrera.cz/ popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://janabarrera.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.